Praktijkinformatie

Praktijkregels

Voor een prettige manier van samenwerken, wijzen wij u op de volgende praktijkregels:

  • Indien u verhinderd bent, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te melden
  • Bij een niet nagekomen afspraak ontvangt u zélf een rekening voor de besproken tijd.
  • Indien u niet op een afspraak bent verschenen, dient u contact met ons op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak, ook wanneer u elke week op een vast tijdstip komt.
  • Bij afwezigheid bij de behandeling van uw zoon/dochter, wordt u verzocht 5 minuten voor het einde van de behandeling aanwezig te zijn, zodat de behandeling kan worden nabesproken en eventueel oefeningen voor thuis kunnen worden uitgelegd.
  • Wanneer u iets wilt bespreken met betrekking tot de behandeling vragen wij u dit aan het begin van de behandeling aan te geven. Dit voorkomt dat de behandeling uitloopt en de volgende cliënt moet wachten.
  • Voor de locatie de Spil en de Laar-west verzoeken wij u om of 5 minuten van te voren of aan het eind van de behandeling aanwezig te zijn zodat er regelmatig contact is met de behandelend logopedist.
  • Door bij Logopedie Ploumen zorg af te nemen gaat u akkoord met de algemene voorwaarden, zie de Algemene voorwaarden

Informatie naar Derden

Wij zijn verplicht om als logopedist de verwijzer te informeren over de behandeling. In het belang van de behandeling kan het nodig zijn informatie over de behandeling te geven of te vragen aan derden. Hiervoor vragen wij uw toestemming. Door de behandelovereenkomst te tekenen geeft u hiervoor toestemming

Kwaliteit

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid.
De logopedisten werkzaam bij Logopedie Ploumen zijn lid van de beroepsvereniging NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie). Ook zijn alle logopedisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Onze logopedisten blijven op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de logopedie. Deskundigheidsbevordering vindt plaats door vakinhoudelijke na- en bijscholing. Ook zijn onze logopedisten lid van een kwaliteitskring.

Klachten

Wij hopen dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Heeft u klachten over het logopedisch onderzoek en/of therapie dan vinden we het fijn dat u dat eerst bespreekt met de behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er niet uit met de behandelend logopedist dan kunt u uw klacht ook nog bespreken met de praktijkhouder Helga Ploumen.

Komt u er samen niet uit dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici. De logopedisten van Logopedie Ploumen zijn hierbij aangesloten.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz.

De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopedie Ploumen volgt deze klachtenregeling. In onze wachtkamers kunt u informatie over de klachtenregeling vinden en meenemen. U kunt deze hier ook downloaden.

Informatie Klachten en geschillenregeling.pdf

Patientenklachtrecht en Beroepscode

Folder College van Toezicht

 

Bent u tevreden? Vertel het anderen! Bent u niet tevreden? Vertel het ons!

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen Logopedie Ploumen wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in het privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Helga Ploumen via info@logopedieploumen.nl.

De Wet Bescherming Persoonsgegevens zal worden nageleefd. Zonder uw toestemming zullen derden niet op de hoogte worden gesteld van de gegevens die tijdens het onderzoek en behandeling verkregen zijn. Alleen met uw toestemming zullen andere betrokkenen, zoals de leerkracht, op de hoogte gesteld worden van verloop en resultaat van de behandeling. Door het tekenen van de behandelovereenkomst geeft u toestemming
Patiëntgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard. Na afloop van die periode worden gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

Publiekssamenvatting Wet Clientenrechten Zorg

Logopedische Patientendossier Archivering en Bewaartermijn

Wettelijke Eisen bij de Beroepsuitoefening

Privacyreglement logopediepraktijk december 2020

Identificatie in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan iedere zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, bij uw tandarts of bij ons. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Wij controleren met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Wij leggen de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet dus dit doen wij ook niet.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs. Kunt u ons geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kunnen wij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. Wij moeten alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identificatieplicht/vraag-en-antwoord/identificatieplicht-zorg

Meldpunt Kindermishandeling

Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. De NVLF(Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft een eigen meldcode opgesteld.

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld voor Logopedie Ploumen.pdf